ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔅᒌ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔅᒌ (ᒌᐙᑎᓅᐅᑖᐦᒡ ᐊᔨᒧᐎᓐ: iiyiyiu aschii), ᐄᔨᔫ/ᐄᓅ ᐊᔅᒌ (ᔖᐗᓅᑖᐊᒡ ᐊᔨᒧᐎᓐ: iiyiyuu/iinuu aschii) (ᐌᒥᔥᑎᑯᔒᐅᐊᔨᒧᐎᓐ: Eeyou Istchee ᐱᔥᑎᑯᔮᐅᐊᔨᒧᐎᓐ: La terre de Cri).