ᓀᐦᐃᖬᐍᐏᐣ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ᓀᐦᐃᖬᐍᐏᐣ (ᐊᑲᔭᓭᐤ  ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐧᐃᐣ: nehithawīwin; ᐧᐁᒥᔥᑎᑯᔒᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓐ: Woods Cree; ᐱᔥᑎᑯᔮᐤ ᐊᔨᒧᐎᓐ: Cri de bois) ᐲᑐᐢ  ᓀᐦᐃᔭᐤᐯᑭᐢᑫᐧᐃᐧᐣ ᑳᓇᑕ