E nikotwatciki e aistokoki

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

E nikotwatciki e aistokoki Ote Atikamekw askik, ki ici pimatisikw e itatisinaniwok notcimik, e nikotwatciki e aistakoki. Ki mikwaskemok aci acteriw kitci matcatcik ote otaskiwok osam aci nte matce kisinarik. micta iti mitcen ka iti totcikatek mekwatc kaskina e otitikonaniwok estakoki. mitowi e atoskaniwok. Pekon kaie aniki awesisak papitoc iti itatcisiwok kecpin e meckotciprik anihe estakok. Masko piponciw, niska cawonok ici matcerewok kecpin e kiskertakik kitci iti piponik.